• Cranio sacrale therapie

  Het craniale ritme (schedelbeweging) is ontdekt rond 1930 door Sutherland osteopaat D.O. in Amerika. Hij ontwikkelde een band waarmee hij de omtrek van de schedel kon meten en de beweging (het in- en uitzetten van de schedel) kon registreren.
  De beweging van dit zogenaamde craniale ritme ontstaat door een combinatie van verschillende factoren, zoals bloeddruk, hartritme, schedelinhoud, de elasticiteit van de schedelbeenderen enz.

  Het doel van de craniale beweging is drieledig, te weten:

  • het doen circuleren van de hersenvloeistof (LCS) waardoor een goede voeding en bescherming van het centrale zenuwstelsel plaats vindt.

  • het stimuleren van de hypofyse (centrale hormoonklier) waardoor een goede hormonale regulatie wordt bevorderd ; de hypofyse ligt op de schedelbasis vlakbij het centrale schedelgewricht waar het craniale ritme wordt ingezet.

  • het onderhouden van een goede mobiliteit (beweeglijkheid/elasticiteit) van het harde hersenvlies (dura mater). Het harde hersenvlies bekleedt de binnenkant van de schedel, vormt het horizontale en verticale hersenvlies en loopt verder door het wervelkanaal tot aan het heiligbeen (sacrum) en staartbeentje (coccys) en dient als verpakking van het ruggemerg en zenuwstelsel. Het craniale ritme is behalve aan de schedel ook waar te nemen t.h.v. het heiligbeen.

   

   Storingen in de craniale beweeglijkheid en het craniale ritme kunnen leiden tot velerlei klachten, om enkele te noemen:

   • licht neurologische stoornissen zoals concentratieverlies, vergeetachtigheid, hoofdpijn, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen .........

   • onverklaarbaar huilen bij baby's

   • hormonale dysbalans zoals onregelmatige cyclus, overgangsklachten, depressiviteit, pre- en postnatale klachten zoals bekkeninstabiliteit.......

   • mechanische storingen, locaal en elders in het lichaam zoals nek-schouderklachten, tintelen in handen en voeten, lage rugklachten........

    

   • Oorzaken van craniale bewegingsstoornissen:

    • mechanische trauma's zoals hersenschudding, geboorte......

    • virale infecties

    • stralingsbelastingen

    • intoxicaties door bijvoorbeeld amalgaam-belasting

    • emotionele problematiek


    De osteopaat zorgt voor herstel van de craniale beweging door het uitvoeren van zeer zachte technieken met de hand; de behandeling wordt meestal als zeer aangenaam ervaren. Over het algemeen zijn er ongeveer vier behandelingen noodzakelijk om het craniale ritme weer volledig te herstellen.

    Cranio-sacrale therapie maakt onderdeel uit van osteopathie en moet dan ook altijd binnen het hele concept van de osteopathie geevalueerd worden. Dat wil zeggen dat er eventueel aanvullende osteopatische behandelingen noodzakelijk zijn.

   • Maak een afspraak

   ×
   Algemene Voorwaarden
   Geachte patient,
   U heeft zich aangemeld in onze praktijk voor een consult bij een van onze osteopaten.
   Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u dit formulier aandachtig door te lezen en voor
   akkoord te ondertekenen.
   Privacy en AGV wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
   In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u
   verantwoord te kunnen behandelen en nodig voor de financiële en administratieve afhandeling van
   uw consult bij een van onze osteopaten.
   Deze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die
   in de praktijk plaatsvindt. Hoe wij hieraan voldoen en hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in ons
   privacystatement en verwerkingsregister in de praktijkinfomap of op onze website.
   Klachten en geschillen en de Wkkz wet
   De osteopaten in deze praktijk zijn aangesloten bij het NVO/NRO en vallen onder de klachten en
   geschillencommissie van deze instanties. Ook voldoen zij aan de eisen van de Wkkz wetgeving. Ook
   hierover vindt u uitgebreidere informatie in de praktijkmap in de wachtkamer of op onze website
   Annuleren van een afspraak
   Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren vragen wij u dit minstens 24 uur voor de
   geplande afspraak telefonisch aan ons door te geven. Zodat wij de mogelijkheid hebben om de
   vrijgekomen plek aan een andere patiënt te vergeven.
   Indien u niet of niet vóór 24 uur uw afspraak heeft geannuleerd zijn wij genoodzaakt de behandeling
   bij u in rekening te brengen. Ook indien u te laat op uw afspraak verschijnt zullen wij de volledige
   behandeling in rekening moeten brengen.
   Akkoordverklaring:
   Ik,(naam, voornaam)…………………………………………………, geb.datum:……..-……….-………..
   Telefoonnummer:…………………………………
   verklaar bovengenoemde informatie te hebben gelezen.
   • Ik ben gewezen op het privacystatement en verwerkingsregister van de praktijk en ga
   akkoord met het opslaan en verwerken van mijn gegevens volgens de wet AVG.
   • Ik ben op de hoogte van de klacht- en geschillenregeling (Wkkz) van deze praktijk.
   • Ik ben gewezen op de regeling betreffende tijdig annuleren van een afspraak
   • Aan mij zijn de bevindingen van het osteopatisch consult uitgelegd en ik ga akkoord met het
   voorgestelde behandelplan.
   Sittard, (datum): Handtekening:
   Wettelijke vertegenwoordiger *) naam, voornaam: …………………………………………..
    Geb.datum:……….-…………-………………
   Handtekening:
   *) voor kinderen tot 12 jaar ondertekend wettelijke vertegenwoordiger. Voor kinderen van 12-16 jaar tekenen
   kind en wettelijke vertegenwoordiger.
   
   ×
   Privacybeleid
   Reglement AVG- Privacybeleid “Centrum voor Osteopathie” -Privacystatement
   Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy
   Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de
   nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU)
   2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de
   AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een
   meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De meest relevante
   wijzigingen waar rekening mee dienen te worden gehouden zijn:
   - versterking en uitbreiding van privacyrechten;
   - meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
   - dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de
   bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
   De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) blijft net als voorheen onder de wet Bescherming
   persoonsgegevens de autoriteit die controleert of organisaties zich aan de wetgeving houden.
   Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving heeft de AP een stappenplan opgesteld:
   Het AVG-10 stappenplan:
   1 Bewustwording
   2 Rechten van betrokkenen
   3 Overzicht verwerkingen
   4 Data protection impact assessment (DPIA)
   5 Privacy by design & privacy by default
   6 Functionaris voor de gegevensbescherming
   7 Meldplicht datalekken
   8 Verwerkersovereenkomsten
   9 Leidende toezichthouder
   10 Toestemming
   Een nadere uitwerking van dit stappenplan en naleving in de praktijk daarvan dient ervoor zorg te
   dragen dat “Centrum voor Osteopathie” zich zoveel mogelijk aan de nieuwe wetgeving AVG kan
   houden. Hieronder zullen de verschillende stappen worden besproken. Daarbij wordt nagegaan in
   hoeverre deze punten binnen “Centrum voor Osteopathie” gelden, waar “Centrum voor
   Osteopathie” tegen aan loopt en op welke wijze “Centrum voor Osteopathie” op een verantwoorde
   manier aan de ‘nieuwe’ verplichtingen zal voldoen.
   1 Bewustwording
   1.1 “Centrum voor Osteopathie” is een praktijk waarbinnen Theo van Well osteopaat DO-MRO,
   Leon Wijnands osteopaat DO-MRO en Mike Neeskens osteopaat DO-MRO osteopathie als
   dienstverlening aanbieden. Om dat doel te kunnen uitvoeren dient “Centrum voor
   Osteopathie” persoonsgegevens van patiënten te verwerken en gebruiken binnen de
   dagelijkse bedrijfsvoering.
   1.2 De gegevens die worden gedocumenteerd zijn privacy gevoelig. Het gaat om
   persoonsgegevens, aan de hand waarvan de betrokkene zowel direct als indirect
   geïdentificeerd kan worden. Ten einde er zeker van te zijn dat met die gegevens wordt
   omgegaan op een wijze die verantwoord is en voldoet aan de privacy wetgeving zoals per 25
   mei 2018 van kracht zal worden heeft “Centrum voor Osteopathie” ervoor gekozen met het 
   onderhavige protocol in kaart te brengen, aan de hand van het AVG stappenplan (zoals
   hiervoor opgesomd), op welke wijze invulling gegeven dient te worden aan de AVG.
   1.3 Het betreft hier registratie van persoonsgegevens met een gerechtvaardigd belang. Immers
   de patiënten melden zich zelf aan bij “Centrum voor Osteopathie” Zij willen graag geholpen
   worden door de osteopaat voor hun klachten.
   2 Rechten van betrokkenen
   2.1 Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening
   diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de
   verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft:
   • het recht op informatie over de verwerkingen;
   • het recht op inzage in zijn gegevens;
   • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
   • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
   • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
   • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
   • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
   • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
   2.2 Een patiënt of voormalig patiënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken.
   De betrokkene kan zulks doen schriftelijk naar “Centrum voor Osteopathie” De betrokkene
   dient zich daarbij te legitimeren, opdat “Centrum voor Osteopathie” met voldoende
   zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.
   2.3 “Centrum voor Osteopathie” zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek betrokken
   informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken
   kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een
   dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent
   geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.
   2.4 In sommige gevallen mag “Centrum voor Osteopathie” weigeren tot uitvoering van het
   verzoek om gegevensverstrekking over te gaan, dan wel daarvoor kosten in rekening
   brengen. Het moet dan gaan om de situatie dat de betrokkene buitensporige of ongegronde
   verzoeken doet. (Bijvoorbeeld meerdere verzoeken achter elkaar om dezelfde gegevens. Dan
   wel wanneer sprake is van een van de beschermende noodzakelijkheidscriteria welke de AVG
   kent zoals bijvoorbeeld in het kader van een (strafrechtelijk) onderzoek naar de betrokkene).
   Indien “Centrum voor Osteopathie” weigert aan het verzoek te voldoen, zal “Centrum voor
   Osteopathie” zulks motiveren en de betrokkene wijzen op het klachtrecht bij de
   toezichthouder AVG.
   2.5 “Centrum voor Osteopathie” realiseert zich dat indien zij een schriftelijke beslissing neemt in
   het kader van de uitoefening van de rechten van de betrokkene, dat dit dan geldt als een
   besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
   2.6 In sommige gevallen dient “Centrum voor Osteopathie” de betrokken patiënt uit zichzelf te
   informeren. Dit is het geval indien:
   - gegevens buiten de betrokkene om worden verkregen
   - gegevens voor een ander doel gebruikt gaan worden dan waar de gegevens
   oorspronkelijk voor waren afgegeven. “Centrum voor Osteopathie” zal in die
   gevallen binnen 1 maand betrokkene informeren.
   2.7 Indien de behandeling van de patiënt eindigt zal “Centrum voor Osteopathie” de
   persoonsgegevens nog enige tijd in haar systeem bewaren. De wet Wgbo bepaalt dat
   medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard. Aan die bewaartermijn zal “Centrum
   voor Osteopathie” zich houden. De dossiers zullen na 15 jaar vernietigd worden. Binnen het
   dossier bevinden zich tevens gegevens van niet medische aard.
   2.8 Ten einde er zeker van te zijn dat de betrokkene een volledig beeld heeft van de wijze
   waarop met diens persoonsgegevens wordt omgegaan en met welk doel en onder welke
   grondslag (gerechtvaardigd belang), zal iedere betrokken bij registratie toegang krijgen tot
   deze privacystatement en de hierbij behorende documenten. “Centrum voor Osteopathie”
   zal deze gegevens op de website plaatsen en ter inzage in de wachtkamer leggen en iedere
   betrokkene op die vindplaats wijzen.
   3. Register van verwerkingsactiviteiten
   3.1 “Centrum voor Osteopathie” verwerkt persoonsgegevens van patiënten. De volgende
   persoonsgegevens worden van deze leden verwerkt. Ten aanzien van al deze vormen van
   verwerkingen van persoonsgegevens zal “Centrum voor Osteopathie” een register van
   verwerkingsactiviteiten bijhouden. Daarin worden alle soorten persoonsgegevens die verwerkt
   zullen worden opgenoemd.
   3.2 in het geval de patiënt een klacht indient tegen de osteopaat, zullen die gegevens eveneens
   worden verwerkt door “Centrum voor Osteopathie”
   4 DPIA (Data protection impact assessment)
   4.1 DPIA staat voor gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Een DPIA is alleen verplicht
   wanneer sprake is van gegevensverwerking welke waarschijnlijk een hoog privacyrisico
   oplevert. Binnen de AVG worden drie situaties besproken wanneer sprake is van verhoogd
   risico.:
   - systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueren
   - op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken
   - op grote schaal en systematisch mensen volgen in een publiek toegankelijk gebied
   4.2 Naast de criteria uit de AVG zelf heeft de werkgroep van Europese privacytoezichthouders
   een lijst met 9 criteria opgesteld om nader te bezien of een DPIA nodig is. De criteria die op
   osteopaten van toepassing zouden kunnen zijn:
   - gevoelige gegevens verwerking
   - grootschalige gegevens verwerking
   - gegevensverwerking over kwetsbare personen
   4.3 De privacytoezichthouders zien verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens door
   individuele artsen niet als grootschalig. Individuele artsen hoeven dus geen DPIA uit te
   voeren. Het ligt voor de hand dat de gegevensverwerking door de individuele osteopaat
   aldus evenmin de uitvoering van een DPIA behoeft. “Centrum voor Osteopathie” zal
   zodoende geen DPIA uitvoeren.
   4.4 Evenwel is “Centrum voor Osteopathie” zich ervan bewust dat sprake is van bijzondere
   persoonsgegevens. De inhoud van een medisch dossier is gevoelig voor de betrokkene en
   vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. “Centrum voor Osteopathie” zal zich zodoende
   inzetten die gegevens vertrouwelijk te laten blijven.
   4.5 De gegevens zoals “Centrum voor Osteopathie” registreert zijn slechts bedoeld voor intern
   gebruik. De persoonsgegevens worden gebruikt om te waarborgen dat de osteopaat de
   patiënt zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Van dienst zijn in het verhelpen van de klachten
   en van dienst zijn door het mogelijk maken dat de ziektekostenverzekering de kosten zoveel
   mogelijk vergoedt.
   4.6 Op termijn zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een lijst van verwerkingen publiceren
   waar een DPIA voor verplicht is. Zodra die lijst er is, zal “Centrum voor Osteopathie” haar
   verwerking van persoonsgegevens opnieuw tegen het licht houden om te bezien of nog
   nadere maatregelen nodig zijn.
   5 Privacy by design & privacy by default
   5.1 Privacy door ontwerp en door standaardinstellingen voor producenten. “Centrum voor
   Osteopathie” is producent van een dienst, welke wordt ondersteund door de verwerking van
   persoonsgegevens. Zodoende houdt “Centrum voor Osteopathie” bij de ontwikkeling en
   uitwerking van die dienst rekening met het recht op bescherming van persoonsgegevens.
   Met inachtneming van de stand van de techniek ziet “Centrum voor Osteopathie” erop toe
   dat de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in staat zijn te voldoen aan hun
   verplichtingen inzake gegevensbescherming.
   5.2 “Centrum voor Osteopathie” let daarbij op:
   • het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens;
   • slechts het BSN nummer noteren, doch geen kopie maken van de het paspoort/ID
   kaart;
   • transparantie met betrekking tot de functies en de verwerking van
   persoonsgegevens;
   • het in staat stellen van de betrokkene om controle uit te oefenen op de
   informatieverwerking; en
   • beveiligingskenmerken creëren en verbeteren.
   6 Functionaris voor de gegevens bescherming
   6.1 Net als voor de DPIA geldt dat de individuele praktijk van een osteopaat door de AP niet
   wordt gezien als een grootschalige verwerker. Het instellen van een FG is ondanks dat het
   gaat om bijzondere persoonsgegevens niet noodzakelijk. Daarbij stipt “Centrum voor
   Osteopathie” nogmaals aan dat in deze sprake is van het verwerken van persoonsgegevens
   op verzoek van de patiënt, nu deze een zo goed mogelijke behandeling wenst. “Centrum
   voor Osteopathie” verwerkt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.
   Patiënten worden niet gevolgd door “Centrum voor Osteopathie” aan de hand van de
   persoonsgegevens. 
   6.2 “Centrum voor Osteopathie” benadrukt opnieuw zich te realiseren persoonsgegevens te
   verwerken die een hoge mate van vertrouwelijkheid kennen. “Centrum voor Osteopathie”
   meent echter alle maatregelen te hebben genomen, ten einde erop toe te zien dat de
   persoonsgegevens van patiënten niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan bedoeld
   is.
   7 Meldplicht Datalekken
   7.1 Een datalek in de zin van de AVG is een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het is een
   inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de
   ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
   anderszins verwerkte persoonsgegevens.
   7.2 Het is voor de kwalificatie als ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ niet relevant dat er
   boze opzet in het spel is. Naast het ‘hacken’ van persoonsgegevens, kan ook gedacht worden
   aan gegevens die op een verloren laptop staan of een afgesloten website met
   persoonsgegevens die per ongeluk openstaat. Een inbreuk op de beveiliging houdt in dat zich
   daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Er is niet uitsluitend sprake van
   een dreiging, of van een tekortkoming in de beveiliging (ook wel aangeduid als een
   beveiligingslek) die zou kunnen leiden tot een beveiligingsincident. Er heeft zich
   daadwerkelijk een beveiligingsincident voorgedaan, waarbij de getroffen preventieve
   maatregelen niet toereikend waren om dit te voorkomen.
   7.3 “Centrum voor Osteopathie” zal ieder datalek aan de AP melden, tenzij onwaarschijnlijk is
   dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
   “Centrum voor Osteopathie” zal binnen 72 uur na ontdekking de AP in kennis stellen, ook
   indien nog niet alle informatie voorhanden is.
   7.4 Bovendien zal “Centrum voor Osteopathie” het datalek onverwijld melden aan de
   betrokkenen, indien sprake is van een hoog risico door de inbreuk op de persoonsgegevens.
   Voor de vraag of sprake is van een hoog risico zal “Centrum voor Osteopathie” eerst nader
   onderzoek daar naar mogen doen.
   7.5 Het datalek zal door “Centrum voor Osteopathie” gedocumenteerd worden in een overzicht
   van datalekken die zich binnen “Centrum voor Osteopathie” hebben voorgedaan. Niet alleen
   zullen de feiten omtrent de inbreuk en de gevolgen daarvan in dit overzicht worden
   gedocumenteerd, doch eveneens de genomen corrigerende maatregelen.
   8 Verwerkersovereenkomsten
   8.1 “Centrum voor Osteopathie” maakt géén gebruik van een extern befrijf voor het verwerken
   van de persoonsgegevens in een patiëntenbeheerplatform. “Centrum voor Osteopathie”
   heeft derhalve géén verwerkersovereenkomst hoeven af te sluiten.
   8.2 N.v.t
   8.3 Wel maakt “Centrum voor Osteopathie” gebruik van een boekhouders/accountants. Deze
   verwerken geen gegevens van patiënten, maar hebben wel inzage in sommige
   persoonsgegevens. Vooral de gegevens rondom betalingen zullen ingezien kunnen worden.
   Zodoende hebben deze geheimhoudingsverklaringen ondertekend. In die verklaring wordt
   niet alleen weergegeven dat deze personen zelf geheimhouding zullen betrachten over alle
   persoonsgegevens die deze te zien krijgen van patiënten van “Centrum voor Osteopathie”,
   ook de medewerkers en derden waar deze gebruik van maken hebben diezelfde
   geheimhoudingsplicht. Bovendien is in de verklaring opgenomen dat deze geen
   persoonsgegevens van patiënten zullen verwerken.
   9 Leidende Toezichthouder
   9.1 “Centrum voor Osteopathie” dient te bepalen onder welke toezichthouder zij valt. “Centrum
   voor Osteopathie” heeft 1 vestiging te Sittard. Dit is op Nederlandse bodem. De
   werkzaamheden van “Centrum voor Osteopathie” rusten op Nederlands grondgebied. De
   Leidende toezichthouder voor “Centrum voor Osteopathie” is dus de Autoriteit
   Persoonsgegevens te Nederland.
   10 Toestemming
   10.1 Voor de verwerking van bepaalde gegevens is toestemming nodig van de betrokkene. Dat is
   het geval indien het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens en
   persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Ook het nationaal identificatienummer (BSN) is
   een zaak waarbij expliciete toestemming van de betrokkene nodig is, indien dat nummer
   wordt verwerkt. “Centrum voor Osteopathie” verwerkt het BSN nummer van haar patiënten
   nu osteopaten verplicht zijn dit nummer te gebruiken in correspondentie met andere
   zorgverleners. Het verwerken van gegevens over de gezondheid betreft eveneens een
   bijzondere categorie gegevens waarvan voor de verwerking toestemming nodig is van de
   patiënt. Het heeft echter de sterke voorkeur het verwerken van alle persoonsgegevens op
   voorhand met patiënten te bespreken en bij die verwerking expliciet te vermelden of de
   patiënt toestemming heeft gegeven voor die verwerking.
   10.2 “Centrum voor Osteopathie” zal op de volgende wijze invulling geven aan deze benodigde
   toestemming. Naast het opstellen van een behandelplan zal bij de intake van een patiënt een
   overzicht worden gegeven van de afspraken. Deze zullen met de patiënt worden
   doorgenomen en vervolgens aan de patiënt ter hand worden, waarbij aangetekend wordt
   dat het hier een bevestiging van de gemaakte afspraken betreft. Er zal om een
   ontvangstbevestiging worden verzocht bij de patiënt. Op deze ‘opdrachtbevestiging’ zullen
   de belangrijkste gegevens worden benoemd over wat de patiënt kan verwachten van de
   osteopaat. Het gaat om het volgende:
   - dat patiënt is gewezen op het feit dat persoonsgegevens verwerkt zullen worden
   en om welke persoonsgegevens het gaat;
   - dat patiënt voor die verwerking expliciet toestemming heeft verleend;
   - dat patiënt rechten heeft ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens en dat
   patiënt deze en de verdere werkwijze van “Centrum voor Osteopathie” met
   betrekking tot die persoonsgegevens kan nalezen in het onderhavige reglement
   zoals op de website van “Centrum voor Osteopathie” staat vermeld;
   - dat patiënt gewezen wordt op de bewaartermijn(en) van de persoonsgegevens;
   - dat patiënt de mogelijkheid heeft een klacht tegen “Centrum voor Osteopathie” in te
   dienen bij het NRO of NOF;
   - wat het consulttarief is van “Centrum voor Osteopathie”
   - gewezen is op het “no-show”- en annuleer
   11 Slotwoord
   11.1 “Centrum voor Osteopathie” gaat ervan uit met dit privacybeleid aan alle vereisten van de
   nieuwe AVG regels te voldoen. “Centrum voor Osteopathie” is zich ervan bewust dat sprake
   is van nieuwe regelgeving en dat zulks inhoudt dat nog niet alle facetten zich even makkelijk
   laten uiteenzetten. “Centrum voor Osteopathie” zal de aanpassingen, beslissingen en verder
   nieuws vanuit de AP volgen, opdat tijdige maatregelen genomen kunnen worden deze
   beleidsregels alsnog verder aan te scherpen, of bij te snijden.